Beschikbaarheidsvergoeding ov verlengd

Vrijdag 5 februari 2021

Op vrijdag 5 februari heeft het kabinet besloten om de beschikbaarheidsvergoeding ov te verlengen tot en met het derde kwartaal van 2021. Eerder liep deze vergoeding tot 1 juli dit jaar.

Pedro Peters, voorzitter OV-NL: “We zijn blij dat het kabinet net als ons van mening is dat het openbaar vervoer beschikbaar moet blijven als vitale sector. De verlenging van de beschikbaarheidsvergoeding in de huidige vorm (dekkingsgraad van 93% van de kosten) onderschrijft dat. Deze verlenging is van belang voor het huidige voorzieningenniveau van het ov. Dan weten de reizigers ook waar ze aan toe zijn. Als het kabinet hetzelfde blijft betalen als nu, is het logisch dat we hetzelfde blijven rijden. Daarom hebben we in eerste instantie gepleit voor verlenging voor de rest van 2021. Versobering door het Rijk zou betekenen dat het voorzieningenniveau later dit jaar omlaag zou moeten. Het wordt dan veel moeilijker om weer op het oude niveau terug te komen. Vooralsnog is dat nu afgewend.”

Voor de verlenging naar het derde kwartaal van 2021 is € 370 miljoen geraamd. Dit bedrag is aanvullend op de € 740 miljoen die is geraamd voor de eerste helft van 2021 en 1,5 miljard van 2020.

Vierde kwartaal
Besluitvorming over de beschikbaarheidsvergoeding ov in het vierde kwartaal van 2021 vindt plaats op uiterlijk 1 juli 2021, op grond van o.a. de corona-ontwikkelingen en het transitieplan dat momenteel door de (decentrale) overheden en vervoerders wordt opgesteld. Dit plan en de doorwerking daarvan in alle ov-concessies, geeft richting aan de mogelijke benodigde (verdere) optimalisatie, kostenbesparingen en aanpassingen aan de dienstregeling en/of concessie vanaf het vierde kwartaal van 2021.

Transitieplan ov-sector
Op dit moment wordt gewerkt aan de transitie van het ov zodat de sector straks weer op eigen benen kan staan. Gezien onder andere de veranderde reispatronen als gevolg van thuiswerken en meer online studeren moeten vraag en aanbod de komende jaren opnieuw op elkaar worden afgestemd. Aan de andere kant staan grote mobiliteitsontwikkelingen, door bijvoorbeeld de enorme woningbouwplannen en het klimaatakkoord. Er wordt ook gekeken naar wat nodig is om de ov-bedrijven weer een gezonde bedrijfsvoering te geven. Zo wordt de kwaliteit en de continuïteit van het ov voor de reiziger geborgd. Peters: “Uiteraard gaan we voortvarend door met het ontwikkelen van het transitieplan. Op ons verzoek zitten we daarover zo snel mogelijk om tafel met demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven om ons te kunnen richten op de herstelperiode die volgt na deze coronacrisis”.